Chris Cacavas

C h r i s   C a c a v a s   -   2 0 1 0
 
29.01.2010   A a c h e n / M u s i k b u n k e r
30.01.2010   W e s e l / J Z   K a r o
31.01.2010   H o r s t / C a f È   C a m b r i u s
01.02.2010   H a m b u r g / K n u s t
02.02.2010   G e r a / H a u s   d e r   P i o n i e r e
05.02.2010   S i n g w i t z / K e s s e l h a u s   L a g e r
06.02.2010   L e i b z i g / I l s e s   E r i k a
07.02.2010   P o t s d a m / W a s c h h a u s
09.02.2010   H a l l e / O b j e k t 5
10.02.2010   E r f u r t / M u s e u m s k e l l e r
11.02.2010   W i e n / C h e l s e a
14.02.2010   V i e n e n b u r g / K a i s e r s a a l - H i s t o r i s c h e r   B a h n h o f
15.02.2010   Z ¸ r i c h / E l   L o k a l
16.02.2010   H e i l b r o n n / E b e n e 3
17.02.2010   K a r l s r u h e / J u b e z
18.02.2010   N ü r n b e r g / K 4
19.02.2010   B a d   F r a n k e n h a u s e n / P a n o r a m a   M u s e u m 
20.02.2010   M e i d e l s t e t t e n / A d l e r
21.02.2010   W a l d k r a i b u r g / H a u s   d e r   K u l t u r
05.03.2010   L a n g e n a u / C a f e  K a p i l i o

10.04.2010   O f f e n b u r g/ S p i t a l k e l l e r